เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 614
Email : kulthira@hu.ac.th