ผู้ประกอบการธุรกิจ นักธุรกิจสตาร์ทอัพ นักธุรกิจบนแพลตฟอร์มหรือธุรกิจออนไลน์ นักพัฒนาธุรกิจ พนักงานในธุรกิจสตาร์ทอัพ นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น  Work-based Education/ Capstone Project/การ Pitching/ สหกิจศึกษา นักศึกษาจะเริ่มมีไอเดียในการทำธุรกิจตั้งแต่ปีแรก และมีธุรกิจติดตัวไปก่อนจบการศึกษา มี Strategic Partners ที่ทำธุรกิจหรือดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหลักสูตร เช่น สมาคมฯ, บริษัท, Startup และมีผู้ประกอบการมาร่วมเป็นโค้ชในการทำโครงงาน มี Ecosystem สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ เช่น ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เวทีประกวดผลงาน การระดมทุนผ่าน Crowdfunding
คนที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  หรือเจ้าของธุรกิจ คนที่มีไอเดียแปลกใหม่ในเชิงธุรกิจ ชอบคิดและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ทายาทธุรกิจที่ต้องสานต่อธุรกิจของครอบครัว คนที่ชอบค้นหาความท้าทายใหม่ๆในเชิงธุรกิจ คนที่ชอบเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ คนที่สนใจที่จะสร้างอนาคตของตัวเองโดยใช้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนชีวิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ  (Innovative and Design Entrepreneur) เป็นหลักสูตรบูรณาการความรู้หลายศาสตร์ เช่น ด้านบริหารธุรกิจ นวัตกรรมและการออกแบบ และดิจิทัลและเทคโนโลยี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติของความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีความกล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ เข้าใจบริบทแวดล้อมทางธุรกิจ  มีทักษะความเป็นผู้นำ มีทักษะการสื่อสาร ก้าวทันเทคโนโลยี มีการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง  มีความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์  และการออกแบบ  และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในอนาคต และบริบทของเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ได้ทันท่วงที และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศตามแนวคิดนโยบายของรัฐบาลทั้งในเรื่อง Thailand 4.0 Creative Economy และ Digital Economy CATCH YOUR DREAMS, CREATE YOUR FUTURE

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ (Innovative and Design Entrepreneur) เป็นหลักสูตรบูรณาการความรู้หลายศาสตร์ เช่น ด้านบริหารธุรกิจ นวัตกรรมและการออกแบบ และดิจิทัลและเทคโนโลยี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติของความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีความกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจ เข้าใจบริบทแวดล้อมทางธุรกิจ มีทักษะความเป็นผู้นำ มีทักษะการสื่อสาร ก้าวทันเทคโนโลยี มีการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง มีความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ และการออกแบบ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในอนาคต และบริบทของเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ได้ทันท่วงที และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศตามแนวคิดนโยบายของรัฐบาลทั้งในเรื่อง Thailand 4.0 Creative Economy และ Digital Economy