การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม

วิทยาการข้อมูลสำหรับธุรกิจ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง (IoT)

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ปัญญาประดิษฐ์ (AI)