• การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น  Work-based Education/ Capstone Project/การ Pitching/ สหกิจศึกษา
  • นักศึกษาจะเริ่มมีไอเดียในการทำธุรกิจตั้งแต่ปีแรก และมีธุรกิจติดตัวไปก่อนจบการศึกษา
  • มี Strategic Partners ที่ทำธุรกิจหรือดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหลักสูตร เช่น สมาคมฯ, บริษัท, Startup และมีผู้ประกอบการมาร่วมเป็นโค้ชในการทำโครงงาน
  • มี Ecosystem สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ เช่น ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เวทีประกวดผลงาน การระดมทุนผ่าน Crowdfunding