ให้บริการสืบค้น ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลงานวิจัย ห้องประชุม ห้องเรียน อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ และพื้นที่การเรียนรู้

  • บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
  • บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
  • บริการสืบค้นรายการหนังสือผ่านระบบสารสนเทศ ALIST OPAC (http://opac.hu.ac.th)
  • บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และยืมต่อผ่านระบบสารสนเทศ ALIST OPAC (http://opac.hu.ac.th) และ Application “ALIST4 OPAC”
  • บริการ eBook เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน (http://ebooks.in.th/hunews)
  • บริการวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
  • บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
  • บริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
  • บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษาและเพื่อความบันเทิง
  • บริการ VPN เพื่อการสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
TEL : 074-200300 ต่อ 351
https://opac.hu.ac.th/Search_Basic.aspx
https://sites.google.com/hu.ac.th/idtc/home
https://www.facebook.com/IDTCHatyaiUniversity/