เป็นศูนย์บริการแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นการให้บริการที่ได้มาตรฐานเพื่อผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอย ตั้งแต่นักศึกษาเริ่มก้าวเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ซึ่งถือเป็นจุดบริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการอย่างมาก งานหลักที่ให้บริการมี 3 งานดังนี้
1. งานด้านทะเบียน
2. งานด้านการเงิน
3. งานด้านกองทุนฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการนักศึกษา SOS อาคาร U-Plaza ชั้น 2
TEL : 074-200395-8
เปิดให้บริการเวลา 08.15 -16.30 น.
เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
eMail : sos@hu.ac.th
https://www.facebook.com/ศูนย์บริการนักศึกษา SOS มหาวิทยาลัยหาดใหญ่