หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ  (Innovative and Design Entrepreneur) เป็นหลักสูตรบูรณาการความรู้หลายศาสตร์ เช่น ด้านบริหารธุรกิจ นวัตกรรมและการออกแบบ และดิจิทัลและเทคโนโลยี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติของความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีความกล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ เข้าใจบริบทแวดล้อมทางธุรกิจ  มีทักษะความเป็นผู้นำ มีทักษะการสื่อสาร ก้าวทันเทคโนโลยี มีการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง  มีความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์  และการออกแบบ  และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในอนาคต และบริบทของเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ได้ทันท่วงที และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศตามแนวคิดนโยบายของรัฐบาลทั้งในเรื่อง Thailand 4.0 Creative Economy และ Digital Economy

CATCH YOUR DREAMS, CREATE YOUR FUTURE