เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 372
Email : thienchai@hu.ac.th