1. ผู้ประกอบการธุรกิจ
  2. นักธุรกิจสตาร์ทอัพ
  3. นักธุรกิจบนแพลตฟอร์มหรือธุรกิจออนไลน์
  4. นักพัฒนาธุรกิจ
  5. พนักงานในธุรกิจสตาร์ทอัพ
  6. นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  7. นักออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์