การตลาดและการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล

เศรษฐกิจดิจิทัลและธุรกิจแพลตฟอร์ม

การบริหารโครงการด้านธุรกิจ

แบบจำลองธุรกิจและกลยุทธ์ดิจิทัล

การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจนวัตกรรม

กฎหมายธุรกิจและดิจิทัล

การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการปฏิบัติการดิจิทัล

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล