การให้บริการและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา และบุคลากร ในด้านการออกกำลังกาย ตลอดจนด้านสถานที่และอุปกรณ์ ในการออกกำลังกาย เช่น อาคารศูนย์กีฬา ฯ ห้องฟิตเนส ห้องสควอซ และอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกีฬา ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา TEL : 074-200367 http://sdc.hu.ac.th/Sport.html https://www.facebook.com/sportshu
ให้บริการสืบค้น ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลงานวิจัย ห้องประชุม ห้องเรียน อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ และพื้นที่การเรียนรู้ บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ บริการหนังสือทั่วไป ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ บริการสืบค้นรายการหนังสือผ่านระบบสารสนเทศ ALIST OPAC (http://opac.hu.ac.th) บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และยืมต่อผ่านระบบสารสนเทศ ALIST OPAC (http://opac.hu.ac.th) และ Application “ALIST4 OPAC” บริการ eBook เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน (http://ebooks.in.th/hunews) บริการวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ...
เป็นศูนย์บริการแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นการให้บริการที่ได้มาตรฐานเพื่อผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอย ตั้งแต่นักศึกษาเริ่มก้าวเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ซึ่งถือเป็นจุดบริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการอย่างมาก งานหลักที่ให้บริการมี 3 งานดังนี้ 1. งานด้านทะเบียน 2. งานด้านการเงิน 3. งานด้านกองทุนฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษา SOS อาคาร U-Plaza ชั้น 2 TEL : 074-200395-8 เปิดให้บริการเวลา 08.15 -16.30 น. เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ eMail : sos@hu.ac.th https://www.facebook.com/ศูนย์บริการนักศึกษา SOS มหาวิทยาลัยหาดใหญ่