การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม วิทยาการข้อมูลสำหรับธุรกิจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง (IoT) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
การตลาดและการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัลและธุรกิจแพลตฟอร์ม การบริหารโครงการด้านธุรกิจ แบบจำลองธุรกิจและกลยุทธ์ดิจิทัล การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจนวัตกรรม กฎหมายธุรกิจและดิจิทัล การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการปฏิบัติการดิจิทัล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
องค์ประกอบศิลป์ การคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างนวัตกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ การออกแบบบริการ